Service & Support - FAQ


Kunnen we ons PI(r)S koppelen aan Companion?
Companion is voorzien van een import- en exportmodule. Een koppeling is mogelijk, bij de realisatie moeten we wel rekening houden met een mogelijk specifieke inrichting van het Personeelsinformatie en registratie systeem (PIrS). Zo kan het voorkomen dat een koppeling voor hetzelfde pakket toch verschillende kan zijn. 

Is Companion geschikt voor Morzilla?
Wij ondersteunen Internet Explorer van Microsoft vanaf versie 6 en Morzilla’s FireFox vanaf versie 3.0. Uit ervaring blijkt dat de schermopbouw in FireFox beduidend sneller is dan in Internet explorer 

Ondersteuning uitvoering WVP?
Companion kan zo ingericht worden dat de gebruiker op de juiste momenten signalen krijgt om de noodzakelijke acties conform de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter uit te voeren. Binnen bepaalde grenzen is er de vrijheid om deze uit te voeren, te plannen of (tijdelijk) uit te stellen. De gegevens kunnen in de applicatie worden ingevoerd en worden weergegeven in de door het UWV verstrekte documenten (zie www.uwv.nl) 

Meldingen aan het UWV mogelijk?
Afhankelijk van de wensen kan Companion signaleren wanneer welke melding naar het UWV gedaan moet worden. Vanzelfsprekend houden we dan rekening met verzuimdagen in een samengestelde periode en eerder verrichte meldingen. We zijn in een vergevorderd stadium met het elektronisch versturen van deze meldingen naar het UWV (zie www.digiZSM.nl) 

Inzicht in de verzuimkosten?
Vanuit de applicatie kan op basis van het geregistreerde salaris of door het handmatig invoeren hiervan eenvoudig een berekening gemaakt worden van de huidige verzuimkosten, de te verwachten verzuimkosten (maximaal en reëel te verwachten) en de kosten bij een in te zetten interventie. Bij de laatste is duidelijk zichtbaar wat de mogelijke besparing van de interventie zijn. 

Kan een gebruiker meerdere rollen hebben?
Een gebruiker kan meerdere rollen hebben, de autorisatie voor de ene rol kan anders zijn dan voor de andere. Daarnaast hebben we een onderscheid gemaakt tussen primaire verantwoordelijkheid en secundaire verantwoordelijkheid, hierdoor is het eenvoudig mogelijk om acties van een collega over te nemen of bij te sturen terwijl inzichtelijk blijft voor welke acties de gebruiker als eerste verantwoordelijk is.


Kunnen we een leidinggevende toegang geven?
Natuurlijk is dit mogelijk. Het is zelfs mogelijk om bepaalde taken te beperken. Zo kan besloten worden dat een leidinggevende een verlofaanvraag doet terwijl een medewerker van Personeelszaken deze aanvraag goed- of afkeurt.

Kunnen wij de documenten ook oproepen in OpenOffice.org?
Dit is mogelijk, echter in Word opgestelde tabellen worden in OpenOffice.org niet altijd juist weergegeven. 

Welke externe documenten kunnen worden toegevoegd?
In principe kunnen alle documenten aan een dossier worden toegevoegd. Bij het oproepen van deze documenten zal automatisch het juiste programma gestart worden om deze te openen op het werkstation.