Algemeen

 

De zeer ruime ervaring in zowel de preventieve kant van het verzuim als de curatieve kant hebben geleid tot de huidige applicatie. De ervaring van de verschillende betrokkenen gaat meer dan 12 jaar terug nog voor het moment dat de werkgevers verplicht gebruik moesten gaan maken van de arbodiensten en de verantwoording voor het beheren van het verzuim nog niet (voornamelijk) bij de werkgever lag.

De verzuimbegeleiding is in de afgelopen jaren sterk verandert en nog steeds in beweging, de werkgevers nemen steeds meer hun verantwoording en gaan meer samenwerken met de professionals. Bewust wordt de begeleiding van de medewerkers niet meer ‘overgelaten’ aan derden (de arbodiensten). Voor een goede verzuimbegeleiding blijkt de communicatie tussen de verschillende partijen een uiterste belangrijk aandachtpunt.

Bij de begeleiding kunnen we een onderscheid maken tussen curatief als preventief. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim kunnen naast de leidinggevende en casemanager één of meerde verschillende professionals betrokken zijn. De acties kunnen bestaan uit gesprekken, spreekuren maar ook uit langer durende trajecten om de medewerker te re-integreren in het eigen dan wel ander werk bij de eigen of een andere werkgever.


Vervolg

Daarnaast is er een onderscheid te maken in de financiering van de kosten. Op dit moment neemt het UWV na 2 jaar de loon doorbetaalverplichting van de werkgever over, de eerste twee jaren zijn de kosten volledig voor de werkgever. Een werkgever kan de keuze maken om het grootste deel van deze kosten voor eigen risico te nemen en wordt dan Eigen Risicodrager voor de WGA (ERD-WGA).

Soortgelijk Eigenrisicodragerschap is ook mogelijk voor de Ziektewet. Het UWV neemt normaal de kosten voor de werknemers die vallen onder de Ziektewet (het vangnet) voor haar rekening en zorgt dan voor de begeleiding van deze arbeidsongeschikte werknemers. De werkgever neemt dan ook de kosten voor de vangnetters voor eigen rekening.
Met name voor de uitzendbranche het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet financieel zeer interessant. De uitzendorganisatie is dan wel verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitzendkrachten die vallen onder Fase A/1/2. Vanuit Companion zijn alle noodzakelijke (zeer specifieke) documenten ingevuld op te stellen en te versturen.

Alle documenten worden centraal opgeslagen en zijn op ieder moment te raadplegen, dit is ook van toepassing op toegevoegde documenten in de gangbare formaten (Word, Excel van MicroSoft of OpenOffice.org of PDF).

Bij de ontwikkeling van onze applicatie hebben we een aantal eisen gesteld. Deze eisen zijn gebaseerd op ervaringen van gebruikers met systemen van de vorige generatie en eisen die voortvloeien uit de veranderende verantwoording van de gebruikers van de systemen. De belangrijkste zijn:
• Gegevens één keer invoeren
• Intelligentie van het systeem

Bij de begeleiding van verzuimende medewerkers maken we onderscheid in 3 gebruikersgroepen. Het belang van ieder groep is zeer verschillend, daarom hebben wij de beschrijving omdat het belang zeer verschillend is, we hebben de beschrijving van ons product opgedeeld in de volgende gebruikersgroepen:

Werkgevers – (arbo)dienstverleners – Verzekeraars/Volmachthouders

Indien de gewenste dienstverlening bekend is, dan is de implementatie in enkele dagen mogelijk.